Uudised (5)Uudiste arhiiv

Avalduste ja ettepanekute esitamine

AVALDUSTE JA ETTEPANEKUTE ESITAMINE

 
Saku Päevakeskuse avalduste ja ettepanekute esitamise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta klientide rahulolu ja kaasatust ning parendada teenuseosutamise kvaliteeti.
 
Kõik päevakeskuse töötajad, kes osalevad avalduste ja ettepanekute menetlemise protsessis, peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.
 
1. Avalduste ja ettepanekute esitamine
 
1.1 Avaldused ja ettepanekud esitatakse kirjalikult vastaval vormil (lisa), mis on kättesaadav vastava postkasti juurest või päevakeskuse töötaja käest. Kirjutamisraskuste korral esitatakse avaldus suuliselt valitud töötajale, nõudes kirjalikku vormistamist ja postitust.
1.2 Avaldused ja ettepanekud postitatakse vastavasse postkasti, mis asub Saku Päevakeskuse esimesel korrusel.
1.3 Anonüümselt esitatud avaldused ja ettepanekud vaadatakse läbi juhataja poolt, kuid need ei kuulu personaalsele menetlemisele.

 
2. Avalduste ja ettepanekute menetlemine
 
2.1 Avalduste ja ettepanekute menetlemise juhiks on päevakeskuse juhataja või tema poolt volitatud isik.
2.2 Kõik avaldused ja ettepanekud registreeritakse elektroonselt juhataja poolt.
2.3 Isiku(te)le, kellele suunatakse avaldus lahendamiseks ja/või täiendavate andmete ning seletuskirjade kogumiseks, väljastatakse avalduse koopia koos resulutsiooniga.
2.4 Avalduse lahendaja edastab kogutud materjalid koos omapoolse kirjaliku seisukohaga (vastuse projekt) tähtaegselt juhatajale ning materjalid lisatakse avalduste ja ettepanekute kausta.
2.5 Juhataja vaatab esitatud materjalid üle ja kiidab heaks vastuse projekti, mille alusel vormistatakse ning saadetakse välja avalduse/ettepaneku vastus.
2.6 Kui vastuse projekti ei saa heaks kiita, korraldab juhataja vajadusel täiendava andmete kogumise, arutelu ja vastuse korrigeerimise ning vastus väljastatakse peale vastuse projekti heakskiitmist üldises korras.
2.7 Juhataja võib vajadusel avalduse lahendamiseks ja materjalide kogumiseks ning lahenduse leidmiseks korraldada sisejuurdluse või moodustada komisjoni.
2.8 Avaldused ja avalduste lahendamise materjalid hoitakse avalduste lahendamise kaustas.
2.9 Avalduste lahendamise aluseks on Eesti Vabariigi seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et kaebusele vastatatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
2.10     Juhul, kui isik ei ole rahul oma asutusest saadud vastustega, saab ta oma kaebusega pöörduda:


 
Teema/ küsimus Asutus Kontakt (E-post, telefon)
Inimõigused Õiguskantsleri Kantselei info@õiguskantsler.ee
693 8404
Sotsiaalteenused Saku Vallavalitsus 671 2431
saku@sakuvald.ee
Erihoolekandeteenused Sotsiaalkindlustusamet info@sotsiaalkindlustusamet.ee
612 1360
Sotsiaalhoolekanne Sotsiaalministeerium info@sm.ee
626 9301