Uudised (5)Uudiste arhiiv

Kliendi õigused ja kohustused

Saku Päevakeskuse klient on keskuses pakutavate teenuste kasutaja.
  
Kliendina on mul õigus:

 
 • Vastastikusele austusele ja lugupidamisele;
 • Olla teistega võrdselt koheldud sõltumata soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keelest, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisust, sünni- või muust seisundist;
 • Saada teavet päevakeskusest, selle teenustest, tegevustest ja tulemustest;
 • Saada päevakeskusest kvaliteetseid teenuseid;
 • Tutvuda teenuse osutamisega seotud dokumentidega;
 • Olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi (näiteks tegevusplaani koostamine, tegevuste elluviimine, hindamine) ja mind puudutavate otsuste vastuvõtmisesse;
 • Osaleda päevakeskuses minule suunatud üritustel;
 • Tunda end päevakeskuses turvaliselt;
 • Tutvuda päevakeskuses koostatud minuga seotud dokumentidega;
 • Teavitada töötajat minuga seotud olulisest infost  (sh tõsised terviseprobleemid);
 • Teha ettepanekuid päevakeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 • Mind puudutavate isikuandmete konfidentsiaalsusele.

Kliendina on mul kohustus järgida põhimõtteid:
 
 • Anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid ning teatada, kui need muutuvad;
 • Olen viisakas, sõbralik, lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu;
 • Pean kinni oma kokkulepetest päevakeskusega, muutustest teavitan töötajat;
 • Hoian päevakeskuse ruumides korda ja puhtust;
 • Päevakeskuse vahendite kasutamiseks palun luba töötajalt ning vastutan mulle usaldatud esemete  korrasoleku eest;
 • Üleriided ja välisjalatsid jätan garderoobi;
 • Isiklike väärtuslike asjade eest vastutan ise;
 • Ohtu märgates teavitan koheselt päevakeskuse töötajat;
 • Ei too päevakeskusesse sobimatuid või ohtlikke esemeid;
 • Kui segan oma käitumisega teisi või ei täida eelnevaid kokkuleppeid, siis pean töötaja korraldusel koheselt päevakeskusest lahkuma.