Teksti suurus A A A

Eetilise käitumise põhimõtted

 

Oleme Saku Päevakeskuse eetilise käitumise põhimõtete koostamisel lähtunud:

  • sotsiaaltööd reguleerivatest rahvusvahelistest (ÜRO inimõiguste üld­dek­la­rat­sioon, Euroopa sotsiaalharta) ja riiklikest (EV põhiseadus, sotsiaalhoolekande sea­dus, sotsiaalseadustiku üldosa seadus, lastekaitseseadus, perekonnaseadus jt) alusdokumentidest;
  • Eesti sotsiaaltöö III kongressil 30. novembril 2005 vastu võetud „Sotsiaalala töö­ta­ja eetikakoodeksist“;
  • asutuse põhiväärtustest.

 

Saku Päevakeskuse eetilise käitumise põhimõtted on pidevalt arenev seisukohtade kogum, mis kuulub regulaarselt üle vaatamisele asutuse töötajate poolt, mitte harvemini kui kord kaks aasta jooksul.

 

MEIE TÖÖTAJATE EETILISE KÄITUMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED

Jälgime kutse-eetika nõudeid ja sotsiaalala töö­ta­ja eetikakoodeksit.

 

 Oleme avatud uutele lähenemistele ja sotsiaaltöö meetoditele arendades seeläbi oma kutseoskusi.

 

Tunnustame, et igal inimesel on õigus heaolule ja väärikale kohtlemisele.

 

Austame iga inimese õigust enesemääramisele – inimesel on õigus teha valikuid ja ennast teostada eeldusel, et ta oma toi­min­gutega ei riiva teiste inimeste samalaadseid õigusi. Inimene vas­tu­tab oma va­li­ku­te tagajärgede eest ise.

 

Oleme diskrimineerimise vastu ja lähtume oma te­ge­vu­ses sellest, et kõigil inimestel on võrdväärsed õigused olla ühiskonna täisväärtuslik liige, sõltumata nende east, maailma­vaatest või usulistest tõekspidamistest, rahvusest, rassist, keelest ja etni­li­sest pärit­olust, sugupõlvest ja sotsiaalsest positsioonist, poliitilistest veen­du­mu­s­test, soost, soo­li­sest orientatsioonist või puudest.

 

Hoolitseme selle eest, et avalikkus, koos­töö­part­ne­rid ja vabatahtliku töö tegijad olek­sid teadlikud käesoleva dokumendi sisust.

EETILINE KÄITUMINE KLIENDITÖÖS

Tagame kliendikeskse teenindamise ning suhtleme klientide, kolleegide ja  avalikkusega ausalt, eelarvamusteta ja väärikalt, kooskõlas heade kommete ja tavadega ning kutse-eetika nõuetega.

 

Edendame kliendi iseseisvat toimetulekut, jõustame teda ning ei tee tema eest ära midagi, millega inimene ise toime tuleb.

 

Nõustame klienti tema elu puudutavate otsuste tegemisel, suuname teda de­li­kaat­selt arukatele otsustele, selgitame kliendile erinevate vali­ku­või­ma­lus­te eeliseid, puudusi ja tagajärgi, et klient võiks teha oma olukorras parima valiku.

 

Tunnustame ja austame kliendi isiklikke eesmärke, vas­tu­tust ja kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikkusele ja pädevusele.

 

Tegutseme kliendi tahte vastaselt vaid siis, kui see on vältimatu tagamaks kliendi, te­ma lähedaste või teiste inimeste turvalisust ja kaitset.

 

Ei ületa klienditöös professionaalse suhtlemise piire ning lähtume töös kliendiga oma pädevuse ja kompetentsuse piiridest, sh ei anna luba­du­si ega loo ootusi, mida ei suu­da täita.

 

Ei kasuta oma professionaalseid suhteid klientidega isikliku kasu nimel.

 

Aktsepteerime kliendi õigust privaatsusele ja kon­fi­dent­siaal­su­sele.

 

Kogume kliendi kohta vaid seda informatsiooni, mis on tema abistamiseks vajalik ning selgitame kliendile tema kohta kogutud informatsiooni talletamise ja ka­su­ta­mi­se põhimõtteid.

 

Kui töötaja kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta nõu saamiseks kogenenuma kolleegi poole.

 

Märkame eetikareeglite vastu eksimist ning reageerime sellele märku andes või pöördudes  päevakeskuse juhataja poole.

EETILINE KÄITUMINE KOLLEEGIDE JA KOOSTÖÖPARTNERITE SUHTES

Me ei kahjusta oma tegevuses klienti ega iseennast, tagame iseenda töökõlbulikkuse, töötades tegeliku suutlikkuse piirides, võttes vajaduse korral kasutusele sobivad ettevaatusabinõud (nt juhi poole pöördumine, kovisiooni ja/või supervisiooni võtmine).

 

Meie suhted kolleegidega rajanevad vastastikusel austusel ja usaldusel. Suhtume kolleegi heatahtlikult, ausalt, viisakalt ja korrektselt, oleme abivalmis ja koostööaltid. Nende nõuete täitmisel ei kahjusta kliendi huve.

 

Me kaitseme kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja ebaõige kriitika eest.

 

Tegutseme ausalt, eristame piire oma isikliku elu (ei loo teenuse kasutajatega topelt suhteid - nii ärilisi kui lähedasi isiklikke suhteid), tööelu ja ühiskondliku tegevuse va­hel.

 

Austame nii enda kui kolleegide õigust privaatsusele väljaspool tööaega.

 

Me ei kasuta oma positsiooni isikliku heaolu saavutamiseks ega ole poliitilise mõ­ju­ta­mi­se tööriistaks.

 

Me vastutame isiklikult oma ametitöös tehtud otsustuste, edastatud informatsiooni korrektsuse ning nii oma tehtud kui tegemata töö eest.

 

Me hoiame ja edendame oma töökoha ning asutuse mainet, oleme alati puhtad, korrektsed ja viisakad.

 

Kutselastest või isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelid püüame lahendada omavahel või asutuse juhi kaasabil. Me ei lahenda kolleegide vahelisi vaidlusi meedias, klientide ega avalikkuse ees.

 

Avalikus diskussioonis või meedias väljendame selgelt, mis asutust esindame ja mil­li­ses rollis esineme.