Teksti suurus A A A

Ärakasutamise ennetamine

"Püüame olla oma tegevuses vastutustundlikult ning pingutame selle nimel, et olla läbipaistvad."

 

 

 

Tagame, et kõrvalistel isikutel ei oleks juurdepääsu kliendi dokumentidele, kirjavahetusele ja muudele teabekandjatele.

 

Me ei tohi anda klienditööga seotud dokumente ja muid teabekandjaid kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus selleks. Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt piiratud ning töötaja on kohustatud järgima konfidentsiaalsust ka pärast töösuhte lõppu.

 

Sõlmime iga kliendiga teenusele tulles, sh ruumide kasutajaga lepingu, kus on selgelt kirjas klien­di, ruumi kasutaja vm isiku õigused ja kohustused, tutvustab ning selgitab majas kehtivaid sisekorra eeskirju ja teenusega seonduvat.

 

Teovõimetu isikuga tegelemise puhul sõlmime lepingu ja selgitab kliendi õi­gu­seid ja kohustusi tema eestkostjale.

 

Kui töötajal on vaja luua hooldustoimingute sooritamiseks kliendiga füü­si­li­ne kontakt, siis küsitakse selleks kliendi nõusolek.

 

Kasutame meie käsutuses olevat teavet ja kliendi poolt usaldatut (raha, isiklikud esemed jm) vastavalt seadusele ja asutuses kehtestatud korrale. Kliendi poolt töötajale teenuse osutamiseks antud raha (nt hooldustöötajale toidukaupade ostmiseks) ja muu vara (võtmed) hoitakse eraldi päevakeskuse või töötaja varast ning selle üle peetakse eraldi arvestust. Keelatud on kasutada kliendi pangakaarte.

 

Iga-aastaselt analüüsime kaebuseid ära­ka­su­ta­mise ja klientide õiguste rikkumise osas.

 

Viime teenuse kasutajate seas läbi regulaarselt rahuloluküsitlust, mis hõlmavad muuhulgas ka turvalisusega seotud aspekte.