Teksti suurus A A A

Kliendi õigused ja kohustused

Saku Päevakeskuse klient on keskuses pakutavate teenuste kasutaja.

Kliendina on mul õigus:

 • Vastastikusele austusele ja lugupidamisele;

 • Olla teistega võrdselt koheldud sõltumata soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keelest, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisust, sünni- või muust seisundist;

 • Saada teavet päevakeskusest, selle teenustest, tegevustest ja tulemustest;

 • Saada päevakeskusest kvaliteetseid teenuseid;

 • Tutvuda teenuse osutamisega seotud dokumentidega;

 • Olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi (näiteks tegevusplaani koostamine, tegevuste elluviimine, hindamine) ja mind puudutavate otsuste vastuvõtmisesse;

 • Osaleda päevakeskuses minule suunatud üritustel;

 • Tunda end päevakeskuses turvaliselt;

 • Tutvuda päevakeskuses koostatud minuga seotud dokumentidega;

 • Teavitada töötajat minuga seotud olulisest infost  (sh tõsised terviseprobleemid);

 • Teha ettepanekuid päevakeskuse töö paremaks korraldamiseks;

 • Mind puudutavate isikuandmete konfidentsiaalsusele.

Kliendina on mul kohustus järgida põhimõtteid:

 • Anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid ning teatada, kui need muutuvad;

 • Olen viisakas, sõbralik, lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu;

 • Pean kinni oma kokkulepetest päevakeskusega, muutustest teavitan töötajat;

 • Hoian päevakeskuse ruumides korda ja puhtust;

 • Päevakeskuse vahendite kasutamiseks palun luba töötajalt ning vastutan mulle usaldatud esemete  korrasoleku eest;

 • Üleriided ja välisjalatsid jätan garderoobi;

 • Isiklike väärtuslike asjade eest vastutan ise;

 • Ohtu märgates teavitan koheselt päevakeskuse töötajat;

 • Ei too päevakeskusesse sobimatuid või ohtlikke esemeid;

 • Kui segan oma käitumisega teisi või ei täida eelnevaid kokkuleppeid, siis pean töötaja korraldusel koheselt päevakeskusest lahkuma.