Teksti suurus A A A

Põhimäärus

Vastu võetud 11.11.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

 

Käesolev põhimäärus sätestab Saku Päevakeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

 

§ 2. Nimi ja asukoht

 

(1) Päevakeskuse ametlik nimetus on Saku Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

(2) Päevakeskuse asukoht on Harjumaa, Saku vald, Saku alevik.

 

§ 3. Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

 

(1) Päevakeskus on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Päevakeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

(2) Päevakeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu)

(3) Päevakeskus omab tööandja õigusi. Päevakeskuse töötajate põhjendatud koosseisu ja palgaastmed kinnitab päevakeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

(4) Päevakeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

(5) Päevakeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Saku Päevakeskus", sõõri alumisel äärel kiri "Saku vald". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

(6) Päevakeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

 

§ 4. Asjaajamise alused

 

(1) Päevakeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

(2) Päevakeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

 

§ 5. Päevakeskuse eesmärk

 

Päevakeskuse eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine.

 

§ 6. Päevakeskuse ülesanded

 

(1) Päevakeskuse ülesanded on:

1) sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste, osutamine; 
2) aktiveerivate tegevuste läbiviimine sihtgrupile;
3) sotsiaalsete ja psüühiliste erivajadustega inimeste ja nende lähedaste nõustamine, eneseabigruppide tegevuse algatamine ning soodustamine;
4) osutatavate teenuste kohta informatsiooni andmine, infopäevade korraldamine; 
5) koostöö tegemine tervishoiuasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega sotsiaalteenuste arendamiseks.

(2) Päevakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) kasutada sihtotstarbeliselt päevakeskuse kasutusse antud valla vara;
2) üürile anda ühekordseks kasutamiseks ruume ja inventari;
3) osutada tasuta ja tasulisi sotsiaalteenuseid, mille hinna kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus;
4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud päevakeskuse tegevuseks;
5) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid; 
6) teha koostööd valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

 

§ 7. Juhataja

 

(1) Päevakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

(2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(3) Juhataja oma tegevuses: 

1) juhib päevakeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise, ja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
2) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud valla eelarve koostamiseks vastavalt Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korrale; 
3) valmistab ette taotluse erihoolekandeteenuste osutamiseks ja toetavate teenuste osutamiseks psüühilise erivajadusega isikutele;
4) korraldab päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Saku valla õigusaktidega;
5) esitab andmed sotsiaalteenuste ja – toetuste andmeregistrisse;
6) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
7) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
8) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
9) tegutseb päevakeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
10) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud päevakeskuse töötajatega;
11) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
12) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
13) kehtestab päevakeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;kehtestab päevakeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
15) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
16) [Kehtetu - RT IV, 23.03.2012, 2 - jõust. 26.03.2012] 
17) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
18) on aruandekohustuslik päevakeskuse hoolekogu ja vallavalitsuse ees; 
19) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

(4) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

 

§ 8. Päevakeskuse hoolekogu

 

(1) Päevakeskuse töö hindamiseks ja sotsiaalhoolekannet puudutavate küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse päevakeskuse hoolekogu (edaspidi hoolekogu).

(2) Hoolekogu on viieliikmeline. Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus. Hoolekogusse nimetatakse vallavolikogu esindaja. Hoolekogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

(3) Hoolekogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Hoolekogu koosolekute protokollimise tagab juhataja.

(4) Hoolekogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui kaks korda aastas.

(5) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul vanim kohalolev hoolekogu liige. Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku päevakeskuse juhataja. Päevakeskuse juhataja võib vajadusel nõuda hoolekogu koosoleku kokkukutsumist.

(6) Hoolekogu pädevuses on:

1) ettepanekute tegemine kõigis päevakeskuse tööd ja valla sotsiaalhoolekande arengut puudutavates küsimustes;
2) ettepanekute tegemine päevakeskusega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
3) päevakeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine päevakeskuse juhatajale ja vallavalitsusele;
4) päevakeskuse ettepanekute valla eelarve koostamiseks läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
5) päevakeskuse poolt osutavate sotsiaalteenuste laiendamise ja teenuste hindade kehtestamise ettepanekute läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
6) päevakeskuse asjaajamiskorra läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
7) päevakeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kohta arvamuse avaldamine.

(7) Hoolekogu töös osaleb sõnaõigusega päevakeskuse juhataja.

 

§ 9. Päevakeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

 

(1) Päevakeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud inventar ning muu vara. Päevakeskuse vara on Saku valla omand.

(2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise korrale.

(3) Päevakeskust finantseeritakse Saku valla eelarvest.

(4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt valla põhimäärusele.

(5) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on päevakeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub päevakeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

(6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

(7) Juhataja korraldab päevakeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

 

§ 10. Aruandlus ja järelevalve

 

(1) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

(2) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 

§ 11. Rakendussätted

 

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

(2) Määrus jõustub 01. detsembril 2010.